ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ข่าวประชาสัมพันธ์
    กำหนดการลงทะเบียนและรายตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ดังนี้
    กำหนดการลงทะเบียนและรายตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ดังนี้
    ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (3/2560) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ reg.ssru.ac.th ดังนี้

กิจกรรมวิชาการวันยื่นคำร้อง
  1. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th26 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2561
  2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า ที่ reg.ssru.ac.th29 มิถุนายน - 14 สิงหาคม 2561
  3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th17 กันยายน 2561
  4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาล่าช้า ที่ reg.ssru.ac.th17 ตุลาคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2561
    กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 4 และ 5

(คลิกที่นี่เพื่อขยายภาพ)(คลิกที่นี่เพื่อขยายภาพ)
    กำหนดการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
    ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ที่ reg.ssru.ac.th ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้

ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (3/2560)
กิจกรรมวิชาการกำหนดการ
  1. นักศึกษา รหัส 53 ถึง 58 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่ reg.ssru.ac.th26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561
  2. นักศึกษา รหัส 59 ถึง 60 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่ reg.ssru.ac.th3 - 9 พฤษภาคม 2561
ภาคเรียนที่ 1/2561
  1. นักศึกษา รหัส 54 - 60 ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน ที่ reg.ssru.ac.th2 - 13 กรกฎาคม 2561
  2. นักศึกษา รหัส 54 - 60 ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาตามที่กำหนด2 - 13 กรกฎาคม 2561
  3. นักศึกษา รหัส 54 - 58 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่ reg.ssru.ac.th18 - 24 กรกฎาคม 2561
  4. นักศึกษา รหัส 59 - 60 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่ reg.ssru.ac.th25 - 31 กรกฎาคม 2561
  5. นักศึกษา รหัส 61 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่ reg.ssru.ac.th1 - 8 สิงหาคม 2561
    ประกาศสำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
    ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แจ้งให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีล่าช้า (27 พฤศจิกายน 2560)
    คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
    สำหรับอาจารย์ เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบให้ป้อนชื่อผู้ใช้ด้วย รหัสอาจารย์ผู้สอน และ ป้อนรหัสผ่านด้วย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (กรณีป้อนรหัสผ่านด้วยเลขบัตรประชาชนไม่ผ่านให้ใช้รหัสอาจารย์ผู้สอนแทน)

    สำหรับนักศึกษา เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบให้ป้อนชื่อผู้ใช้ด้วย รหัสนักศึกษา และ ป้อนรหัสผ่านด้วย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
    กำหนดการเปิด - ปิดการให้บริการ
    แจ้งวิธีการประเมินอาจารย์ผู้สอน และตรวจสอบผลการเรียน
         ขณะนี้นักศึกษาสามารถ ประเมินผลการสอนผู้สอน, ประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชา และ ประเมินผล/ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

         โดยทำการเข้าสู่ระบบแล้วเลือกเมนู "ระบบประเมินการเรียนการสอน" (ด้านซ้ายมือ) หรือคลิกที่เมนูด้านบน เลือกเมนู "นักศึกษา" -> "ตรวจสอบ" -> "ระบบประเมินการเรียนการสอน"

         กรณีต้องการตรวจสอบผลการเรียนให้คลิกที่เมนู "ผลการเรียนรายภาคเรียน" (ด้านซ้ายมือ) หรือคลิกที่เมนูด้านบน เลือกเมนู "นักศึกษา" -> "ตรวจสอบ" -> "ผลการเรียนรายภาคเรียน"